Home

Verslag ALV 11 april 2013

 

1)   Opening

De voorzitter Gerard Geerdink opent om 20:00 uur de algemene ledenvergadering en heet alle aanwezigen welkom.

2)   Vaststellen van de agenda

De voorzitter loopt kort door de agenda en geeft aan dat hier stap voor stap doorheen zal worden gegaan. Er wordt een aantal wijzigingen in de agenda aangebracht.

  • agendapunt 5 m/z Financieel Verslag seizoen 2012
  • agendapunt 6 m/z Verslag Kascommissie
  • agendapunt 7 m/z Begroting 2013

 

3)   Notulen ledenvergadering 2012

De voorzitter vraagt of er opmerkingen en/of vragen zijn over het verslag. Er wordt opgemerkt dat punt 7) Contributie gewijzigd moet worden. De contributie is als volgt vastgesteld: de komende 3 jaar (seizoen 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015) zal de contributie met 3% per jaar worden verhoogd.

Hierna wordt het verslag 2012 goedgekeurd.

4)   Mededelingen

De nieuwe tumblingbaan is binnen. 

5)   Financieel verslag 2012

Het financieel verslag betreft de inkomsten en uitgaven van de vereniging. Er zijn geen verdere vragen over de gepresenteerde jaarcijfers. 

6)   Verslag Kascommissie

De kascommissie heeft de boeken en de jaarstukken gecontroleerd. Zij hebben een brief opgesteld en ondertekend, waarin zij melden dat de cijfers een juiste weergave zijn van de financiële gang van zaken van de vereniging. In de brief adviseren zij de ALV het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. De aanwezige leden gaan hiermee akkoord.

7)   Begroting 

De penningmeester presenteert de begroting voor het jaar 2013 en licht de begroting toe. Er zijn verder geen vragen en de ledenvergadering gaat akkoord met de gepresenteerde begroting.

8)   Bestuursleden

Roy Pieters heeft aangegeven om af te treden vanwege zijn nieuwe werkzaamheden. Het bestuur zal op zoek gaan naar een nieuwe penningmeester en hoopt dat er tussen de leden een penningmeester beschikbaar is. De voorzitter dankt Roy voor zijn inzet.

De voorzitter draagt Arthur Dijkhuizen voor als algemeen lid van het bestuur. De vergadering stemt in met de benoeming. 

9)   Contributie

In de vorige ledenvergadering is vastgesteld om de contributie te verhogen met 3% voor de komende 3 jaar. Voor seizoen 2013-2014 zal dit dan ook met 3% worden verhoogd. De contributieverhoging dient om kostendekkend te zijn en niet om winstmarge te behalen.  

10)    Plannen voor seizoen 2013 – 2014

  • Beleidsplan
  • 2e voorgeschreven selectie wedstrijd organiseren in 2014
  • Kamp 2014

 

11)   Rondvraag

  • Carlijn Coljee vraagt naar de eventuele nieuwe trainster hoe het daarmee staat. Helaas was er een kandidate, maar zij blijkt toch een contractverlenging te hebben ontvangen bij de huidige vereniging. Het bestuur is druk bezig met werven. Er zijn met 2 dames besproken of zij in ieder geval eventueel willen invallen in september, mocht er nog geen nieuwe trainster zijn. Er is ook een idee gekomen vanuit een andere vereniging om samen te werken met trainsters. Dit gaan de besturen nog gezamenlijk bespreken. 
  • Feestweek/afsluiting in week 27

 

12)   Sluiting

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 22:30 uur.

 

 

 

Terug naar het nieuws overzicht